Vyberte kategorii

Administrativa

Brigády pro důchodce

Brigády pro studenty

Cestovní ruch

Doprava a logistika

Finanční sektor

Chemie, potravinářství

Management

Obchod, marketing

Práce na doma

Práce na PC, IT, vývojáři

Právní služby

Řemeslné práce

Služby

Stavebnictví

Telekomunikace

Věda a vzdělání

Výrobní sektor

Zdravotnictví

Zemědělství

Informace

Vaše nároky

Jak inzerovat

Provozní podmínky

Reklama

Kontakty

Provozní podmínky

 

Podmínky užívání služeb serveru Bpráce.cz

1. Tyto podmínky užívání služeb serveru Bpráce.cz (dále jen „Podmínky“ a „Server“) upravují pravidla, za kterých jsou registrovaní uživatelé a návštěvníci tohoto Serveru (dále jen „Uživatelé“ a jednotlivě též „Uživatel“ ) oprávněni Server užívat, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů a provozovatele serveru, jímž je David Velcl , místem podnikání Přerovská 485/35, 779 00 Olomouc - Holice, IČO: 74855085 (dále jen „Provozovatel“). Každý Uživatel je povinen tyto Podmínky dodržovat.

2. Uživatelé jsou oprávněni na Serveru zveřejňovat nabídky práce a to v podobě textových, případně obrazových dat, tyto nabídky práce vyhledávat, zobrazovat, aktualizovat, upravovat či mazat. Uživatelé jsou oprávněni na zveřejněné nabídky práce bezplatně odpovídat prostřednictvím odpovědního formuláře v detailu každého inzerátu. Prací se pro účely těchto podmínek rozumí závislá práce vykonávaná v pracovním poměru, na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a samostatně výdělečná činnost, jakož i poskytování služeb v dodavatelském vztahu. Inzeráty se přitom vždy smějí týkat jen nabídky po konkrétně vymezené práci.

3. Vložení nového inzerátu je zpoplatněno částkou 50 Kč vč. DPH, která se hradí zasláním prémiové SMS zprávy. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu neurčitou, která začíná běžet od okamžiku zveřejnění inzerátu, o čemž je Uživatel informován.

4. Zakazují se inzeráty obsahující nabídky práce
a) jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy,
b) k jehož nabídce není Uživatel oprávněn.
Provozovatel za zveřejnění takových inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli smazat, případně postupovat podle článku 7 těchto Podmínek.

5. Každý inzerát musí být Uživatelem zařazen do správné kategorie. Neobsahují-li inzeráty zveřejněné Uživateli na Serveru pouze relevantní informace, jsou-li nesrozumitelné, matoucí, porušují-li právní předpisy či dobré mravy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění inzerátů strpěl, je Provozovatel oprávněn provést v takovém inzerátu úpravy, převést jej do jiné kategorie nebo jej smazat, případně postupovat podle článku 7.

6. Uživatel smí souběžně zveřejnit nejvýše dva inzeráty stejného typu v jedné kategorii. Uživatel je oprávněn provést změny ve svém inzerátu či jej odstranit.

7. Uživateli, který porušuje tyto Podmínky, a to zejména zveřejňováním nevhodných inzerátů či nedovoleného množství inzerátů, který zatěžuje ostatní Uživatele spamem, který si zřizuje více uživatelských účtů nebo který jinak porušuje dobré mravy na internetu, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zablokovat jeho uživatelský účet, resp. účty, či jinak mu zamezit v přístupu na Server.

8. Uživatel na Serveru zveřejní kontaktní údaje, na základě kterých může být kontaktován ostatními Uživateli (telefonní číslo, e-mail, web apod.). Uživatel je oprávněn uvádět pouze své platné kontaktní údaje a nesmí vytvářet klamný dojem o své identitě. V případě podezření na porušení tohoto článku je Provozovatel oprávněn takové údaje smazat.

9. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

10. Zveřejněním inzerátu nebo dalších textů, obrazů a jiných dat na Server dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich dalším užíváním, a to bez nároku na odměnu za takové užívání.

11. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Serveru a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci.

12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému Serveru třetí osobou.

13. Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Serveru včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky. Provozovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl případný protiprávní obsah identifikován a odstraněn.

14. Pro poskytování služeb Serveru je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v potřebném rozsahu za účelem vytvoření uživatelského účtu, zveřejnění Inzerátu nebo oslovení druhé strany (inzerenta) Uživatelem se zájmem o pracovní nabídku přes odpovědní formulář. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nutné pro splnění smlouvy. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Provozovatele jsou k dispozici v sekci Kontakty.

15. Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Serveru. Promítne-li se však taková optimalizace na obsahu těchto Podmínek, budou tyto Podmínky bez zbytečného odkladu aktualizovány a stávající Uživatelé budou Provozovatelem o aktualizaci Podmínek bezodkladně informováni sdělením na hlavní straně Serveru. Aktualizace Podmínek nabývá vůči Uživateli účinnosti tímto vyrozuměním.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.

Copyright © 2024 Bpráce.cz, vytvořil David Velcl - daweb.eu